Salgs- og leveringsbetingelser

HUMUS-Genplast's generelle salgs- og leverings betingelser

Betalingsfristen er 14 dage netto kontant fra en vares leveringstidspunkt.

Ejendomsforbehold forbeholdes for leverede varer indtil hele købesummen er betalt.

Evt.reklamationer og mangler mv. skal ske skriftligt senest 7 dage efter at køber har modtaget en vare.

Ved eventuelt mangelfuldt leverede varer, har HUMUS-Genplast ret til efter eget valg at afhjælpe manglerne eller omlevere disse.

Ved mangler og skader på varer er HUMUS-Genplast kun ansvarlig, hvis det kan bevises, at mangler eller skader skyldes fejl eller forsømmelser fra HUMUS-Genplast's side.

HUMUS-Genplast hæfter ikke for driftstab, tab af avance eller andre indirekte tab.

HUMUS-Genplast's ansvar er under alle omstændigheder begrænset til faktura-beløbet.

HUMUS-Genplast er ikke ansvarlig, såfremt der foreligger en force majeure situation.

Returnering af varer kan kun ske ved forudgående skriftlig aftale med HUMUS-Genplast.

Hvis HUMUS-Genplast ikke modtager betaling for leverede varer rettidig, beregnes en rente på 2 % pr. påbegyndt måned. Hertil kommer evt. godtgørelse for rykkergebyr, inkassogebyr og andre omkostninger, som måtte være knyttet til inddrivelse af betalingen.

Købers pligt til at betale rettidigt gælder selv om køber reklamerer over fejl, mangler mv.

Enhver uoverensstemmelse mellem HUMUS-Genplast og vores kunder skal om nødvendigt afgøres efter dansk ret ved danske domstole.

Køb humus komposteren online!