Kvalitetsstyring

HUMUS-Genplast producerer i henhold til egne kvalitetsnormer, som er nedfældet i virksomhedens håndbøger/vejledninger for produktion- og serviceafd., lagerafdelingen samt for administrationen.

I håndbøger/vejledninger er samtlige arbejdsprocesser vurderet kritisk, og er beskrevet med retningslinier for bl.a. vedligehold, produktion, kvalitetsinspektion, prøvning, lagring, forsendelse samt for varemodtagelse/ indgangskontrol af varer, råvarer og tekniske artikler.

Ovennævnte vejledninger bliver løbende vurderet og tilrettet, således at det sikres, at produktionen mv. til enhver tid forløber så optimalt som muligt.

HUMUS-Genplast har således opbygget og efterlever et kvalitetsstyringssystem, som i vid udstrækning er i overensstemmelse med de teoretiske forskrifter i ISO-standarderne 9001 og 14001. Men virksomheden har ikke ansøgt om certificering i henhold nævnte ISO-standarder.

Til almindelig orientering finder vi (og har erfaret), at nævnte ISO-standarder i princippet ikke giver kunder nogen garanti for høj kvalitet, miljøvenlighed mv. - og i værste fald kan betegnes som 'det rene snobberi' eller 'fup og svindel' - fordi den enkelte ISO-certificerede virksomhed helt selv kan bestemme, hvordan de enkelte parametre for kvalitet, leveringssikkerhed, miljø osv. skal defineres og måles.

Hertil kommer, at stort set alle ISO-certificerede virksomheder (worldwide) betragter indholdet af deres 'ISO-kvalitets-parametre' som værende fortrolige/ikke offentlig tilgængelige - hvorfor det stort set ikke er muligt, at kontrollere det faktiske indhold af div. virksomheders ISO-certificater.

Vi kan imidlertid oplyse, at HUMUS-Genplast aldrig (i 23 år!) har haft en retlig tvist med nogle af vores kunder vedr. kvaliteten af leverede produkter.

Endvidere kan vi oplyse, at virksomheden er kendt for at overholde indgåede aftale, selv i de tilfælde hvor vores underleverandører evt. svigter. Eksempelvis skal vi fremhæve, at vi (i 23 år!) aldrig har skullet betale dagbøder i forbindelse med for sent leverede varer til nogle af vores kommunale eller fælles kommunale kunder!
Måske burde ovenstående forhold give anledning til en plads i 'Guinness Book of World Records'?

Til orientering i øvrigt tester vi i nødvendigt omfang egen producerede dele til affaldsbeholdere samt øvrige produkter, der fremstilles af polyethylen (HDPE) i henhold til DS/EN 840- 5. 

HUMUS/Genplast tilbyder alle større samarbejdspartnere at inspicere virksomheden, for at de ved selvsyn kan konstatere, hvordan vores produktion, kvalitetsstyringssystem, miljøstyringssystem mv. fungerer i praksis.